شماره حساب ها

*لطفا در هنگام واریز وجه حتما دقت بفرمایید همچنین بند آخر این صفحه مطالعه شود*

شماره حساب های ما:

بانک ملی

نام صاحب حساب: علیرضا نوزاد مصردشتی

شماره کارت: 6037997210997657

شماره حساب: 0350067028007

شماره شبا:IR380170000000350067028007

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

بانک ملت

نام صاحب حساب: علیرضا نوزاد مصردشتی

شماره کارت: 6104337846716916

شماره حساب:

شماره شبا:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

قانون قابل ملاحظه:

هرگونه اشتباه در انتقال وجه مسئولیتی برای ما ندارد.

در صورت واریز کردن مبلغ به اشتباه 48 ساعت وجه توقیف شده و پس از این زمان به شماره کارتی که از آن حساب واریز شده عودت میگردد همچنین مبلغ 5000 ریال نیز بابته انتقال وجه کسر میشود.