شماره حساب ها

*لطفا در هنگام واریز وجه حتما دقت بفرمایید همچنین بند آخر این صفحه مطالعه شود*

شماره حساب های ما:

بانک ملی

نام صاحب حساب: علیرضا نوزاد مصردشتی

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۲۱۰۹۹۷۶۵۷

شماره حساب: ۰۳۵۰۰۶۷۰۲۸۰۰۷

شماره شبا:IR380170000000350067028007

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

بانک ملت

نام صاحب حساب: علیرضا نوزاد مصردشتی

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۴۶۷۱۶۹۱۶

شماره حساب:

شماره شبا:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

قانون قابل ملاحظه:

هرگونه اشتباه در انتقال وجه مسئولیتی برای ما ندارد.

در صورت واریز کردن مبلغ به اشتباه ۴۸ ساعت وجه توقیف شده و پس از این زمان به شماره کارتی که از آن حساب واریز شده عودت میگردد همچنین مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز بابته انتقال وجه کسر میشود.